fbpx
Search
Close this search box.

UAB „Clinicus Klaipėda“ atskyrimas

P R A N E Š I M A S

Apie parengtas UAB „Clinicus Klaipėda“ atskyrimo sąlygas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi ir 65 straipsnio 1 dalimi, pranešame, kad yra vykdomas UAB „Clinicus Klaipėda“ atskyrimas, įsteigiant naują bendrovę ir šiam bendrovės atskyrimui yra parengtos UAB „Clinicus Klaipėda“ atskyrimo sąlygos. Atskyrimo sąlygas bendrovės direktorius parengė vadovaudamasis bendrovės 2023 m. gruodžio 11 d. akcininkų, turinčių 100 proc. akcijų, protokolu.

Atskyrimas vykdomas Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatytu būdu, kai bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė.

Po atskyrimo toliau tęsiantis veiklą juridinis asmuo – UAB „Clinicus Klaipėda“, tęsiantis veiklą senu pavadinimu – UAB „Clinicus Klaipėda“, kurios teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, kodas 303097872, buveinės adresas Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Ringelio al. 15, veiklos vykdymo adresas: Šaulių g. 25A, Klaipėda. Dabartinis atskyrime dalyvaujančios UAB „Clinicus Klaipėda“ įstatinis kapitalas 102431,52 Eur. Visas įstatinis kapitalas pilnai apmokėtas. Naujas veiklą tęsiančios UAB „Clinicus Klaipėda“ įstatinis kapitalas bus suformuotas atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras (Valstybinė įmonė Registrų centras).

Po atskyrimo savo veiklą pradėsiantis naujas juridinis asmuo – UAB „Clinicus NT“, kurios teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Ringelio al. 15, juridinio asmens kodas – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus atskiriamą bendrovę, įstatinis kapitalas bus suformuotas atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie atskiriamą bendrovę – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras (Valstybinė įmonė Registrų centras). Po atskyrimo pasibaigiančių juridinių asmenų nėra.

Atskyrimas bus vykdomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka UAB „Clinicus Klaipėda“ akcininkams priėmus sprendimą dėl atskyrimo, atskyrimo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų.

Momentas, nuo kurio dalis UAB „Clinicus Klaipėda“ turto, teisių ir pareigų pereina po atskyrimo perduotai bendrovei – UAB „Clinicus NT“ įregistravimo Juridinių asmenų registre diena, pasirašant šią dieną turto, teisių ir pareigų perdavimo – priėmimo aktus (toliau – Perdavimo – priėmimo aktai).

Momentas, nuo kurio dalis UAB „Clinicus Klaipėda“ teisių ir pareigų pagal sandorius pereina po atskyrimo sukuriamai bendrovei ir tokie sandoriai įtraukiami į atskiriamos bendrovės buhalterinę apskaitą – atskiriamos UAB „Clinicus NT“ įregistravimo Juridinių asmenų registre ir Perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo diena.

Su atskyrimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje numatytais dokumentais galima susipažinti UAB „Clinicus Klaipėda“ veiklos vykdymo adresu Šaulių g. 25A, Klaipėda, iš anksto susitarus darbo dienomis, nuo 9 iki 13 valandos arba UAB „Clinicus Klaipėda“ interneto svetainėje: www.clinicus.lt (…..) visą laikotarpį, prasidedantį pirmą viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymo dieną ir pasibaigiant reorganizavimo pabaigos dieną. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Bendrovės vadovę Agnė Bagdonę, el. paštas: [email protected].

Apie paruoštas atskyrimo sąlygas skelbiama VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje “Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

UAB „Clinicus Klaipėda“ Atskyrimo sąlygų paskelbimo data 2023 m. gruodžio mėn. 22 d.

Pridedama:

UAB „Clinicus Klaipėda“ atskyrimo sąlygos.

1 priedas – 2023 m. gruodžio 11 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

2 priedas – Atskyrime dalyvaujančios bendrovės įstatų nauja redakcija

3 priedas – Atskiriamos bendrovės įstatų projektas

4 priedas – Atskyrimo balansas

5 priedas – Atskyrime dalyvaujančiai bendrovei liekantis turtas

6 priedas – Atskiriamai bendrovei perduodamas turtas

7 priedas – Atskyrime dalyvaujančiai bendrovei liekančios sutartys

8 priedas Atskiriamai bendrovei perduodamos sutartys

2020 m. finansinė ataskaita ir pranešimas

2021 m. finansinė ataskaita ir pranešimas

2022 m. finansinė ataskaita ir pranešimas

2023 m. rugsėjo 30 d. finansinė ataskaita ir pranešimas

Registracija vizitui

pasirinkite miestą

Registracija nuotolinei
nemokamai konsultacijai

pasirinkite gydytoją